กราฟิค graphic

กราฟิก ( Graphic ) คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?

กราฟิก ( Graphic ) คืออะไร ? 

หมายถึง การเขียนภาพ หรือวาดภาพ ที่เป็นภาพลายเส้นต่าง ๆ ภาพที่เกิดจากการวัด การขีดเขียน การวาดระบายสี การสร้างงานศิลปะ บนพื้นระราบ เท่านั้น

ในปัจจุบัน กระบวน การออกแบบต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุ 2 มิติ โดยเน้น การออกแบบ เพื่อให้อ่าน เช่น ออกแบบหนังสือ นิตยสารโฆษณา ป้ายต่าง ๆ โปสเตอร์ แผ่นพับ รวมทั้ง การออกแบบ เพื่อการจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า กราฟิก เป็นการสร้างชิ้นงาน โดยการออกแบบ ภาพประเภทต่าง ๆ  โดยการวาด การเขียน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจัดทำเป็นภาพ ภาษา สัญลักษณ์

เพื่อนำไป ถ่ายทอด ลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการสร้าง โดยการใช้โปรแกรม สร้างภาพระบบดิจิทัล เพื่อนำมา ช่วยให้ผู้รับรู้ เรียนรู้ ได้ง่าย รวดเร็ว เข้าใจตรงตาม วัตถุประสงค์ ของผู้นำเสนอ

ความสำคัญของกราฟิก

กราฟิก มีบทบาท ต่อชีวิตประจำวัน เป็นอย่างมาก เพราะเป็นรูปแบบ การสื่อสาร ทางการรับรู้ ผ่านการมอง การดู ที่มีการ นำมาใช้ ในชีวิตประจำวันทั่วไป และมีผล ต่อพฤติกรรม 

เช่น แนวความคิด เจตคติ การตัดสินใจ และการกระทำ อยู่ไม่น้อย เพราะกราฟิก เป็นทัศนะวัตถุ ที่เป็นรูปธรรม จากการวิจัย พบว่า การรับรู้ ของมนุษย์นั้น จะรับรู้ ทางตา สูงสุด ถึง 83 %

นอกจากนี้ ความเป็นรูปธรรม เช่น รูปภาพ สัญลักษณ์ ของกราฟิก ในรูปแบบต่าง ๆ ยังสร้างความน่าสนใจ และประทับใจ ได้อย่างดียิ่ง อีกด้วย

 

กราฟิก ( Graphic )

รับทำ graphic

กราฟิก ( Graphic ) จะนำไปใช้ ประโยชน์ ได้มากมาย ดังนี้

1. ใช้ในด้านการโฆษณา และประชาสัมพันธ์

2. ใช้ในการโน้มน้าวจิตใจ ปลูกฝังค่านิยม เปลี่ยนแปลงเจตคติ และสร้างความเข้าใจอันดี

3. ใช้ในการ จัดนิทรรศการ

4. ใช้กับสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ วารสาร และอื่น ๆ

5. ใช้ในการเรียน การสอน

คุณค่าของงานกราฟิก 

1. เป็นสื่อกลาง ในการสื่อความหมาย ให้เกิดความเข้าใจ ตรงกัน จากจุดหนึ่ง ไปอีกจุดหนึ่ง ได้อย่างชัดเจน

2. สามารถทำหน้าที่ เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดจากการศึกษา กับกลุ่มเป้าหมาย ได้เป็นอย่างดี

3. ช่วยทำให้ เกิดความน่าสนใจ ความประทับใจ และความน่าเชื่อถือ แก่ผู้บริโภค

4. ทำให้เกิดความกระตุ้น ทางความคิด และการตัดสินใจ ได้อย่างรวดเร็ว

5. ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และกระตุ้น ให้ปฏิบัติตาม หรือเปลี่ยนพฤติกรรมบ้าง

ประเภทของภาพกราฟิก มีอะไรบ้าง? 

– คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ คือภาพ 2 มิติ ที่สร้างขึ้น จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจประกอบด้วย ภาพกราฟิก แบบแรสเตอร์ ภาพกราฟิกแบบเวกเตอร์ ที่ไม่มีการคำนวณความลึก ลวดลายฟอนต์ ฯลฯ 

เป็นภาพ ที่พบเห็น โดยทั่วไป เช่น ภาพถ่าย รูปวาด ภาพลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ รวมถึงการ์ตูนต่าง ๆ

– คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ คือภาพ ที่สร้างขึ้น จากการจำลอง โมเดล 3 มิติ ทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การคำนวณ ในด้านต่าง ๆ เช่น พีชคณิตเชิงเส้น ตรีโกณมิติ เพื่อนำมา ทำการจำลองภาพ ให้เหมือนจริง

ซึ่งทำให้ ได้ภาพมีสี และแสงเงา เหมือนจริง เหมาะกับ งานด้านสถาปัตย์ และการออกแบบต่าง ๆ รวมถึง การสร้างเป็นภาพยนตร์ การ์ตูน  หรือโฆษณาสินค้าต่าง ๆ

หลักการทำงาน และการแสดงผล ของภาพคอมพิวเตอร์กราฟิก

ภาพที่เกิด บนจอคอมพิวเตอร์ เกิดจาก การทำงาน ของโหมดสี RGB ซึ่งประกอบด้วย สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน โดยใช้ หลักการ ยิงประจุไฟฟ้า ให้เกิด การเปล่งแสง ของสีทั้ง 3 สี มาผสมกัน

ทำให้เกิด เป็นจุดสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ที่เรียกว่า พิกเซล โดยพิกเซล จะมีหลายสี เมื่อนำมา วางต่อกัน จะเกิดเป็นรูปภาพ มี 2 ประเภท คือ

– ภาพกราฟิกแบบราสเตอร์ ( Raster ) เป็นภาพกราฟิก ที่เกิดจาก การเรียงตัว ของพิกเซล มีการเก็บค่าสี ที่เจาะจง ในแต่ละตำแหน่ง จนเกิดเป็นภาพ ในลักษณะต่าง ๆ ในการสร้างภาพกราฟิกแบบ Raster จะต้องกำหนด จำนวนของพิกเซล ให้กับภาพ ที่ต้องการสร้าง

– ภาพกราฟิกแบบเวคเตอร์ ( Vector ) เป็นภาพกราฟิก ที่เกิดจาก การอ้างอิง ความสัมพันธ์ ทางคณิตศาสตร์ หรือการคำนวณ ซึ่งภาพ จะมีความเป็น อิสระต่อกัน

โดยแยกชิ้นส่วน ของภาพ ทั้งหมด ออกเป็น เส้นตรง เส้นโค้ง รูปทรง เมื่อมีการขยายภาพ ความละเอียด ของภาพ ไม่ลดลง แฟ้มมีขนาดเล็ก กว่าแบบ Raster ภาพกราฟิกแบบ Vector นิยมใช้ เพื่องานสถาปัตย์ ตกแต่ง ภายใน และการออกแบบต่าง ๆ

 

กราฟิก ( Graphic )

รับทำ graphic

การออกแบบกราฟิก ( Graphic Design ) คืออะไร ?

เป็นการออกแบบ ตัวอักษร รูปภาพ ลงบนพื้นผิวแนวราบ 2 มิติ และซึ่งเป็นการออกแบบ เกี่ยวกับ สื่อสิ่งพิมพ์ ความสวยงาม ขึ้นอยู่กับ ความสามารถ ของนักออกแบบ ที่สามารถ จัดวางภาพ หรือตัวอักษร ได้อย่างมีศิลปะ การออกแบบกราฟิก มีหลายรูปแบบ เช่น

  • การออกแบบงานสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ออกแบบจัดหน้าหนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร รวมถึงการออกแบบตัวอักษร
  • การออกแบบงานพิมพ์ เช่น การออกแบบแผ่นพับบรรจุภัณฑ์ หรือแผ่นโปสเตอร์
  • การออกแบบสื่อเคลื่อนไหว เช่น งานตัดต่อภาพยนตร์ หรือวิดิโอ
  • การออกแบบโฆษณา เช่น ออกแบบป้ายสินค้า โลโก้สินค้า
  • การออกแบบงานวาดภาพประกอบ เช่น งานวาดภาพ งานตกแต่งภาพ
  • การออกแบบภาพเคลื่อนไหว เช่น งานออกแบบภาพ 3 มิติ
  • การออกแบบเว็บ เช่น การออกแบบหน้าเว็บ และทำสื่อมัลติมีเดีย

หลักการดำเนินงานออกแบบ กราฟิก ( Graphic )

1. วัตถุประสงค์เพื่ออะไร ผู้ออกแบบ ต้องรู้ว่า จะบอกถึง เรื่องราว ข่าวสาร อะไร แก่ผู้รับรู้บ้าง ผู้ออกแบบ ต้องรู้ วิธีการนำเสนอ ( Presentation ) ที่ดี และเหมาะสม กับเรื่องราวเหล่านั้น

ว่ามีเป้าหมายของ การออกแบบ ไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น เพื่อแนะนำ เผยแพร่ เพื่อให้ความรู้ หรือความบันเทิง เป็นต้น

2. กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร แบ่งเป็นเพศ ชาย หญิง หรือบุคคลทั่วไป มีช่วงอายุเท่าใด นักศึกษา หรือเฉพาะกลุ่มสนใจ ข่าวสาร ที่ให้ มีระดับ ความยาก – ง่าย หรือมีความเป็นสากล หรือไม่

ซึ่งผู้ออกแบบ จำเป็น จะต้องรู้ และเข้าใจ เพื่อวางแผน ดำเนินการ กับข่าวสาร ออกแบบ และการนำเสนอ ให้ตรงจุด กับกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการ ได้ถูกต้อง

3. สิ่งที่ต้องการบอกคืออะไร เป็นวิธีการ ที่จะสื่อความหมาย กับผู้รับ หรือกลุ่มเป้าหมาย และถ้า มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ไว้ล่วงหน้า  ชัดเจนแล้ว ก็จะทำให้ ผู้ออกแบบ มีความสะดวก ในการที่จะบอก หรือสื่อความหมาย ได้ง่ายขึ้น

เช่น การเลือกใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และภาพประกอบต่าง ๆ สื่อแทนคำศัพท์ ข้อความที่เป็นนามธรรม ได้ตรงตามระดับความสามารถ ในการรับรู้ ของผู้รับ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ ในความหมาย ของข่าวสารนั้น ๆ และสามารถจำได้ ในเวลาอันรวดเร็ว

4. นำเสนอข่าวสารด้วยสื่อใด แบบใด ผู้ออกแบบ ต้องมีความรู้ เกี่ยวกับประเภทของสื่อ ศักยภาพ ของสื่อชนิดต่าง ๆ คำนึงถึง การเลือกใช้สื่อ ในการนำเสนอ ข่าวสาร เป็นรูปแบบใด

จึงจะได้ผลดี มีความเหมาะสม กับข่าวสาร และผู้ออกแบบ ควรจะใช้ วิธีการจัดการ กับข่าวสารนั้น อย่างไร จึงจะสามารถ โน้มน้าว จิตใจ และสื่อความหมาย ต่อผู้รับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด เช่น โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ

การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ คืออะไร ?

หมายถึง การสร้างสรรค์ งานสิ่งพิมพ์ ภายใน กล่องบรรจุภัณฑ์ เช่น แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ ให้สามารถ สื่อสาร และมีผล ทางด้านจิตวิทยา ต่อผู้บริโภค

ช่วยดึงดูด ความสนใจ และกระตุ้นอารมณ์ ความรู้สึก ให้ผู้บริโภค เกิดความอยากซื้อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ การออกแบบกราฟิก บรรจุภัณฑ์ อาจทำได้ 2 กรณี ได้แก่

1.ทำกราฟิก บนแผ่นฉลาก แล้วนำไปติดบน แก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ ซึ่งเป็นภาชนะสำเร็จรูป มาแล้ว

2.สร้างงานกราฟิก บนผิวภาชนะ รูปทรง 3มิติ หรือสร้างงาน บนบรรจุภัณฑ์ โดยตรง เช่น พิมพ์งานกราฟิกบนขวดแก้ว

ความสำคัญของการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์

1.กราฟิกบนแก้วกระดาษ หรือถ้วยกระดาษ ทำหน้าที่ เปรียบเหมือน สื่อประชาสัมพันธ์ สร้างคุณค่า และความน่าเชื่อถือ ให้กับผลิตภัณฑ์

2.งานกราฟิก จะสื่อความหมาย ให้รู้ว่า เป็นสินค้า หรือผลิตภัณฑ์อะไร เช่น การใช้สี หรือลักษณะตัวอักษร ที่ทำให้ ผู้บริโภค สามารถ แยกประเภท สินค้า ได้ทันที ว่าเป็นสินค้าอุปโภค หรือบริโภค

3.แจ้งรายละเอียด สรรพคุณ วิธีใช้ ส่วนผสม หรือวิธีเก็บรักษา

4.การออกแบบกราฟิก บรรจุภัณฑ์ ทำหน้าที่ แสดงรูปแบบเฉพาะ ของสินค้า และแบรนด์ ให้เกิดความเด่นชัด

การทำธุรกิจ ทุกประเภท และทุกขนาด ในปัจจุบัน มีการแข่งขัน กันสูงมาก ผู้ประกอบการ จึงต้อง มีกลยุทธ์ ในการบริหาร เพื่อใช้สู้ กับคู่แข่ง  การออกแบบ กราฟิก บนแก้วกระดาษ ถ้วยกระดาษ หรือกล่องอาหารประเภทต่าง ๆ ถือเป็น กลยุทธ์หนึ่ง ที่สามารถ สร้างความน่าสนใจ และดึงดูด ให้ลูกค้า เกิดความต้องการสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ของเราได้

รับทำ graphic

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น